දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
දිස්ත්‍රික්කය - අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙනීම

 A/L ICT in English Medium