නර්තන පන්ති

Inolka Perera (ස්ත්‍රී) - Master of Fine Arts (1st class) India, Visharadha in Bharatha Natyam,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, ගම්පහ