නර්ථන පන්ති - උඩරට, බටහිර, බැලේ, Ballroom, Latin & Free style dance

Sunil Thalgahagoda (පුරුෂ) - ප්‍රවීන නර්ථන ආචාර්ය, දේශශක්ති, දේශ බන්දු, නර්ථන කලා විශාරද .
ස්ථානයන්: බොලවලාන, මීගමුව

නර්ථන පන්ති - උඩරට, බටහිර, බැලේ, Ballroom, Latin & Free style dance
රුක්මනී දේවී centre for performing Arts

Rukmani Devi Centre was inaugurated in October,1980 in memory of late Rukmani Devi as a gesture of acknowledgement of the request of her native community.
ස්ථානය: මීගමුව