උඩරට, මුද්‍යා නාට්‍ය සහ භාරත නැටුම් පන්ති - කොළඹ 7

ආයතනය: Saptha Rangi Dancing School - BA [Fine Arts Kelaniya], MA [Kelaniya], Visharadh in Bharatha Natyam [Lucknow], Diploma in Social Dancing

උඩරට, මුද්‍යා නාට්‍ය සහ භාරත නැටුම් පන්ති - කොළඹ 7

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න