ඉසොෆ්ට් Metro Campus

Established in 2000, ESOFT has grown today to be the largest private sector higher education network in Sri Lanka with a branch network that covers the entire country.

ඉසොෆ්ට් Metro Campus
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය අමතර පන්ති

Nazmila Ifthikar (ස්ත්‍රී) - Following a Bachelors degree in University of Peradeniya [Degree year 2018], 6 years Teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පොල, නුවරඑළිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න