සා/පෙළ, උ/පෙ - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය

Yohan Cooray (පුරුෂ) - MSc in International Business & Marketing (Canterbury Christ Church University), Bachelor of (Hons) in Business Administration.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ

Academy of Management Education

AME - An Education service provider in Sri Lanka offering a range of professional qualifications such as CIMA, CMA, CA and ACCA.
ස්ථාන: ගල්කිස්ස

Academy of Management Education
IDM Nations Campus - Higher Education Partner

A pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted services in 1981 offering nationally accredited, internationally recognized opportunities.
ස්ථානයන්: අඩ්ඩාලච්චේන, කල්මුනේ, කොළඹ 04, කොළඹ

IDM Nations Campus - Higher Education Partner

 Grade 1 to A/L All Subjects