විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය - වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය

UNIVOTEC is established by the parliamentary Act No. 31 of 2008.
ස්ථාන: රත්මලාන, ඇහැලියගොඩ, මාතර, කුලියාපිටිය, අනුරාධපුර

විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය - වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය