ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය

SLITHM - Hospitality & Travel related courses
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කුණ්ඩසාල, කොළඹ 03, පාසිකුඞා, බණ්ඩාරවෙල, බෝයගනේ, යාපනය, රත්නපුර, හබරාදුව

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය
BCAS - British College of Applied Studies

Established in 1999, British College of Applied Studies popularly known as BCAS CAMPUS.
ස්ථාන: මහනුවර, කොළඹ 6, Dehiwela, මඩකලපුව, යාපනය

BCAS - British College of Applied Studies
Knowledge Universe - College of Business and ICT - යාපනය

Knowledge Universe is an organization founded in 1998 for continuous learning and professional skills development in Sri Lanka.
ස්ථාන: යාපනය

Knowledge Universe - College of Business and ICT - යාපනය
Mcai Campus - යාපනය

ආයතනය: Mcai Campus - Set up in 2012, this is one of the leading tertiary education providers in Sri Lanka.
ස්ථානය: යාපනය

Mcai Campus - යාපනය
ඉසොෆ්ට් Metro Campus

Established in 2000, ESOFT has grown today to be the largest private sector higher education network in Sri Lanka with a branch network that covers the entire country.

ඉසොෆ්ට් Metro Campus
IDM Nations Campus - Higher Education Partner

A pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted services in 1981 offering nationally accredited, internationally recognized opportunities.
ස්ථානයන්: අඩ්ඩාලච්චේන, කල්මුනේ, කොළඹ 04, කොළඹ

IDM Nations Campus - Higher Education Partner
Advanced Technological Institute - ATI යාපනය

Higher National Diploma in Management, English, Accountancy, Information Technology, Tourism and Hospitality Management.
ස්ථානය: යාපනය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න