ඉසොෆ්ට් Metro Campus

Established in 2000, ESOFT has grown today to be the largest private sector higher education network in Sri Lanka with a branch network that covers the entire country.

ඉසොෆ්ට් Metro Campus
IDM Nations Campus - Higher Education Partner

A pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted services in 1981 offering nationally accredited, internationally recognized opportunities.
ස්ථානයන්: අඩ්ඩාලච්චේන, කල්මුනේ, කොළඹ 04, කොළඹ

IDM Nations Campus - Higher Education Partner
Swiss Lanka Hotel පාසල - කොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, ගම්පහ, ගාල්ල

Our Diploma in Hotel Management is a popular hospitality training programmes in Sri Lanka.
ස්ථාන: කොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, ගම්පහ, ගාල්ල

Swiss Lanka Hotel පාසල - කොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, ගම්පහ, ගාල්ල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න