හෝටල් කළමනාකරණය පිළිඹඳ ඩිප්ලෝමාව

The Swiss Institute for Service Industry Development is the first in the world to address the needs of all service industries: Aviation, Banking, Hospitality, Logistics, Retail

හෝටල් කළමනාකරණය පිළිඹඳ ඩිප්ලෝමාව
Australasian Academy of Hospitality - කොළඹ 7

Australasian Academy of Hospitality - Education institution in Sri Lanka specializing in Hospitality and Tourism management training.
ස්ථානය: කොළඹ 07

Australasian Academy of Hospitality - කොළඹ 7
මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල

Institute of Human Resource Advancement - The IHRA is one of the institutes of University of Colombo.
ස්ථානය: කොළඹ 07

මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනය - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න