ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය

SLITHM - Hospitality & Travel related courses
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කුණ්ඩසාල, කොළඹ 03, පාසිකුඞා, බණ්ඩාරවෙල, බෝයගනේ, යාපනය, රත්නපුර, හබරාදුව

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය
ඉසොෆ්ට් Metro Campus

Established in 2000, ESOFT has grown today to be the largest private sector higher education network in Sri Lanka with a branch network that covers the entire country.

ඉසොෆ්ට් Metro Campus
ETS Computer Training Centre

ETS has committed itself to the highest standards of education.
ස්ථානයන්: කෑගල්ල, කුරුණෑගල, ගාල්ල, බණ්ඩාරවෙල, බදුල්ල, මහනුවර, මාවනැල්ල, වරකාපොල

ETS Computer Training Centre

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න