ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය

SLITHM - Hospitality & Travel related courses
ස්ථානයන්: අනුරාධපුර, කුණ්ඩසාල, කොළඹ 03, පාසිකුඞා, බණ්ඩාරවෙල, බෝයගනේ, යාපනය, රත්නපුර, හබරාදුව

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල් කළමනාකාරිත්ව ආයතනය
ETS Computer Training Centre

ETS has committed itself to the highest standards of education.
ස්ථානයන්: කෑගල්ල, කුරුණෑගල, ගාල්ල, බණ්ඩාරවෙල, බදුල්ල, මහනුවර, මාවනැල්ල, වරකාපොල

ETS Computer Training Centre