ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය

SIBA is a unique liberal arts higher educational institute set up within a monastic and eco-friendly environment
ස්ථාන: Pallekele, කුණ්ඩසාල

ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය