ගම්පහ වික්‍රමආරච්චි ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute is affiliated to the University of Kelaniya.
ස්ථාන: යක්කල, ශ්‍රී ලංකාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න