ගම්පහ වික්‍රමආරච්චි ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය

Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute is affiliated to the University of Kelaniya.
ස්ථාන: යක්කල, ශ්‍රී ලංකාව