උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත / ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - Zoom ඔන්ලයින්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Kumudu Rajapaksha (ස්ත්‍රී)
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​2​2​3​6​8​6​0
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Graduated Teacher
B.Sc. Special, M.Sc. USJ
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
2023/2022 A/L Physics - Zoom Online
Group & Individual
English / Sinhala Medium
Theory / Revision / Paper classes
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English