මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය - සිංහල / ඉංග්‍රීසි

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Niroshan De Silva (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am recently working as a Graduate Teaching Assistant (GTA) in University of Sri Jayawardanapura and also have worked in Department of Physics, University of Kelaniya as a GTA in Assistant Teaching Staff. In A/L physics theory and revision classes, I much more focus on shortest possible tactics and practical methods which won't be found in ordinary study materials, for physics MCQs. As well I provide the guidance for the fastest solving methods for essay and structured essay problems and concepts of that shows how to tackle a problem in an effective and efficient way. Contact 0705080060
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
G.C.E. Advanced Level Physics - Local Syllabus
Sinhala / English Medium
Individual, Small Group and Medium Group Classes
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
New Excelent, කිරිබත්ගොඩ
(Air-conditioned Hall)


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මාලබේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

ගම්පහ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18948
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 13 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 20 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 18 අගෝස්තු 2020