භෞතික විද්‍යාව (අ.පො.ස. උ/පෙ / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Buddhika Oshadha Uduwaraarachchi (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​7​7​9​3​6​7​7
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
English Medium Advanced level Physics Tuition Classes conducted by a demonstrator in physics at the University of Kelaniya who has completed an honors degree in Physics with experience in teaching the subject for more than 4 years. Recently taught advanced level physics in a well-known international school in Sri Lanka and also currently creating working as a Subject matter expert in physics at Candela Software technologies. In the class, Past paper questions, Model papers, and additional problems will be provided and discussed. Special attention will be paid to each student individually. Results Guaranteed.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
බියගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English