මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් පන්ති 2021

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Srilal Weerasinghe (පුරුෂ)
දුරකථනය
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Highly Experienced teacher
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced level Physics 2021
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Global Education, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 17347
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 05 මාර්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 07 පෙබරවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 05 පෙබරවාරි 2021