මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


Academic / General IELTS පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම
New Brisbane Academy
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
IELTS Academic / General
Band 5.0 - 9.0

IELTS Books, Model questions with Answers and videos of speaking Tests - Free

The Tutor : with part qualifications in ACCA, AIB and RIA and over 35-year experience in preparing students to different professional examinations in Sri Lanka and Overseas, shares with you the benefit of many years of education and experience for you to achieve the highest IELTS band score possible. Only one to six students in a class, taught individually.

Also: English for GCE A/L / Universities / Office Staff / Professionals

Our Students score over 85% marks
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
New Brisbane Academy, 788/A, Kandy Road, කැලණිය
(At "The Class" Thorana Junction)


New Brisbane Academy, 788/A, Kandy Road, කැලණිය
(At "The Class" Thorana Junction)


පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 13343
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 04 ඔක්තෝබර් 2017
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 27 ජූලි 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 25 ජූලි 2020