ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - භාෂාව / කථනය - කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික

Hasitha Gunasekara (පුරුෂ) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගල්කිස්ස, මොරටුව, රත්මලාන

සා/පෙළ, උ/පෙ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති - Cambridge​, Edexcel,​ දේශීය

English graduate conducts English language and Literature classes for O/L and A/L students (Local, Cambridge and Edexcel).
ස්ථානය: රත්මලාන

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ

Ranjan Guruge (පුරුෂ) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ උ/පෙ

Sashika S (ස්ත්‍රී) - A degree holder with over 2 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

Spoken English With A Foreigner

උපදේශක: Daniel (පුරුෂ‍) - Degree holder, 7 years experience both in Nigeria and Sri Lanka.
ස්ථාන: රත්මලාන, Morutuwa, දෙහිවල, මහනුවර, Kotte