ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා

Wesley John (පුරුෂ) - English Classes for undergraduates, school leavers, office employees and postgraduates.
ස්ථානයන්: පානදුර, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන, රාජගිරිය, වාද්දුව

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - උ/පෙ, Public Speaking සහ Drama පන්ති

Devanka Peiris (ස්ත්‍රී) - MSC MBA MA(Hons) M.Div(Hons) BA B.Th(Hons) FVCM(Hons) LTCL LLCM LVCM(Hons) ATCL ALCM AVCM(Hons) DipLCM DipVCM(Hons)

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර

Sugath Rathnasinghe (පුරුෂ) - MA, BA in English (uoc), Diploma in  Advanced English (uoc), English Trained, E.L.T (uoc), National Diploma in English (SLIATE).
ස්ථානයන්: කළුතර, පානදුර, බණ්ඩාරගම, රත්

ඉංග්‍රීසි පන්ති - පානදුර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Dayan Wijesinghe (පුරුෂ) - Visiting Lecturer (University of Colombo), BA in English, Dip. In French (DELF).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර, පිළියන්දල, මොරටුව, රත්මලාන

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ භූගෝල විද්‍යාව

Adrian Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor's degree, Decades worth of experience in tutoring.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, මොරටුව, රත්මලාන

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ උ/පෙ

Sashika S (ස්ත්‍රී) - A degree holder with over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, රත්මලාන

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ උ/පෙ
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ

Ranjan Guruge (පුරුෂ) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

IELTS විභාගය 100% සමත් කළ එකම සුවිශේෂී පාඨමාලාව, උසස් පෙළ විභාගයට සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට A සාමාර්ථ
ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති - භාෂාව / කථනය - කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික

Hasitha Gunasekara (පුරුෂ) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගල්කිස්ස, මොරටුව, රත්මලාන

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය දේශීය විෂය නිර්දේශය සඳහා

Shania Perera (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of University of London in International Development, 2 years experience in tutoring English and English Literature.
ස්ථානය: රත්මලාන

සා/පෙළ, උ/පෙ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති - Cambridge​, Edexcel,​ දේශීය

English graduate conducts English language and Literature classes for O/L and A/L students (Local, Cambridge and Edexcel).
ස්ථානය: රත්මලාන