ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

R. Gunawardane (පුරුෂ) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, නුගේගොඩ, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට උ/පෙ

Divakar David (පුරුෂ) - Been a private tutor for the past 10 years.
ස්ථානයන්: කොළඹ