ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්, IELTS

Adrian Gunaratne (පුරුෂ) - Over 17 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, බත්තරමුල්ල, මහබාගේ, මාලබේ, රාජගිරිය, වත්තල

දෙවන බස දෙමළ සියලු ශ්‍රේණි සඳහා , සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යනය ( 6-11) Sin / EN

Anusha Subramaniam (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, ජා-ඇල, නුගේගොඩ, මිනුවන්ගොඩ, වත්තල

නීති වේදය (LL.B / Attorney-at-Law)

Kanishka Namal Jayasinghe (පුරුෂ) - LL.B(Hons) [University of Wolverhampton], BA(Hons) [University of Peradeniya], MBA [University of Wolverhampton].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ IELTS පන්ති - කොළඹ

Gamini Jayalath (පුරුෂ) - With a teaching career spanning over 30 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, පානදුර

ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Shehani Aluwihare (ස්ත්‍රී) - TEYL/ATESOL, ATCL, Undergraduate BA (Hons) Teaching English as a Second Language [University of Kelaniya].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ, නාවල

පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - දෙමළ / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Kamalraj (පුරුෂ) - A degree holder of University of Moratuwa, Currently working at British High Commission.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 3/4/6/8/9, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Aysha (ස්ත්‍රී) - Diploma in Montessori Education, Diploma in psychology, Bachelors in computer science, Masters in Education.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 04

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන

ඉංග්‍රීසි/ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය - IGCSE/GCE එඩෙක්සෙල්, දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Ms. Nawaratna (ස්ත්‍රී) - Over 8 years of teaching experience in a leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොළඹ 04, කොළඹ 08, රාජගිරිය

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in කොළඹ and suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

 Grade 1 to A/L All Subjects