මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


G. C. E. උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Akila Farwin (ස්ත්‍රී)
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I am an IT Graduate with over 12 years of experience in Teaching ICT for students in different age groups.

I believe in the following quote said by Albert Einstein -
If you can't explain it simply, you do not understand it well enough

Hence, I do my level best to understand each and every lesson by myself and teach it to my students in the simplest and the most effective manner.

Teaching is my passion and I am dedicated to encourage & motivate anyone to continue learning.

Join with me to feel greatful about a quality learning experience
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English