මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පෞද්ගලික පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Mohan Perera (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am having a B.Sc (Special) degree in Computer Science. I am working as a Software Engineer in a reputed Software company in Sri Lanka.
Having 4 years of experience teaching AL students.
I am teaching in a friendly manner and I have given them full freedom to ask any question.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
G.C.E. (Advanced Level) Information and Communication Technology,
Any Computer related subject from any Degree or Diploma.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 06

ගල්කිස්ස

දෙහිවල

මොරටුව

රත්මලාන

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18714
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 25 ජූලි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 17 සැප්තැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 15 සැප්තැම්බර් 2020

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න