උසස් පෙළ ඉතිහාසය - තිසිර කුමාර අත්තිඩිය

Tisira Kumara Attidiya (පුරුෂ) - B.A. (University of Sri Jayawardenepura)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉතිහාසය - තිසිර කුමාර අත්තිඩිය
ඉතිහාසය උපකාරක පන්ති 6-11 සහ උසස් පෙළ

Rasika Lakmal (පුරුෂ) - සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය විශේෂ වේදී උපාධි, පුරාවිද්‍යාව දර්ශනවේදී උපාධිය (MSSC) - කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, 2018 වර්ෂෙය් සිට ජාතික පාසල් ගුරැවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරයි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sasip Institute - නුගේගොඩ

ආයතනය: Sasip Institute - Classes for Advanced Level Science, Arts and Commerce streams in English and Sinhala medium.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sasip Institute - නුගේගොඩ

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry