මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

G.C.E උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Ranjith Kodikara (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I was graduate B.com Special (University of Ruhuna) 2001 and I was completed Diploma in business and Finance.I have to 18 years Tuition Teaching experience and 13 years Government school Teaching experience.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
G.C.E Advance Level Economics 2020/21 Theory Classes and 2020 Revision class.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගම්පහ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 19572
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 18 සැප්තැම්බර් 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 19 සැප්තැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 17 සැප්තැම්බර් 2020