සා/පෙළ වාණිජ සහ උ/පෙ ආර්ථික විද්‍යාව, උ/පෙ ගිණුම්කරණය

Avishka Piyumal (පුරුෂ) - Following BSc. Accounting (special) Degree at University Of Sri Jayawardenepura, AAT Qualified.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල

ගිනුම්කරනය, ආර්ථික විද්‍යාව, ‍ව්‍යාපාර අධ්‍යනය පන්ති

Sachini (ස්ත්‍රී) - A graduate of University of Sri Jayewardenepura, A teacher of leading international school in Colombo.
ස්ථානය: රත්මලාන

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / ආර්ථික විද්‍යාව සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Ms. Shirani (ස්ත්‍රී) - A Graduate in Business Administration with 8 years working experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගල්කිස්ස, මොරටුව, රත්මලාන

AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Busniess Report, IELTS

උපදේශක: Clarance Wijeratne (පුරුෂ‍) - Master In Commerce, ACA [Australia], B.B. Mgt. Accountancy Degree.
ස්ථාන: කොළඹ and suburbs

ආර්ථික විද්‍යාව - Theory / Revision - 2017, 2018, 2019

Gamini Peduruarachchi (පුරුෂ) - B.Com (Special) USJP,Dip in Com, ආර්ථික විද්‍යා ග්‍රන්ථ කර්තෘ, උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක.