මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ ආර්ථික විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Pradeepthika Withana (ස්ත්‍රී)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • B.Sc , MBA , Post Graduate Diploma in Marketing (CIM UK)
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 1 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
B.Sc, MBA, Post Graduate Diploma in Marketing (CIM UK)
20 years of professional experience in Senior Managerial Roles.
Will make your child ready for the most competitive exam while ensuring he / she is ready for his/ her future professional challenges. Students with above the average results for O/L will get Free lessons.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Economics (English medium)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
පිළියන්දල


හෝමාගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 23325
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 19 ජූලි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 25 ඔක්තෝබර් 2021

 Advertise Here