සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Dinusara Higher Educational Institute - මුල්ලේරියාව

ආයතනය: Dinusara Higher Educational Institute - History Grade 6 to A/L, Media A/L, Science Grade 6-11


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Dinusara Higher Educational Institute - මුල්ලේරියාව
නාට්ය හා රංග කලාව - සචින්තනා දොළපිහිල්ල

සචින්තනා දොළපිහිල්ල (ස්ත්‍රී) - Government School Teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නාට්ය හා රංග කලාව - සචින්තනා දොළපිහිල්ල
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව

Saluja Peiris (ස්ත්‍රී) - BPA (Honours) University of Visual & Performing Arts, A teacher of a leading school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ නාට්‍ය හා රංග කලාව
යාරා ඇකඩමිය

ආයතනය: Yara Academy - Institution that teaches the development of skills related to the promotion of human potential.


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
යාරා ඇකඩමිය
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
IMA Higher Educational Institute - මාලබේ

ආයතනය: IMA - Higher Educational Institute located in Malabe


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IMA Higher Educational Institute - මාලබේ
Osis Higher Educational Centre - මහරගම

ආයතනය: Osis Higher Educational Centre - A/L Arts, Commerce, Maths, Science, Technology


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Osis Higher Educational Centre - මහරගම

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry