පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

Nalaka Jayantha (පුරුෂ) - Engineering Undergraduate from University of Moratuwa, Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, ගම්පහ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මාලබේ, මීරිගම, මොරටුව, වේයන්ගොඩ

පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව