පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

Nalaka Jayantha (පුරුෂ) - Engineering Undergraduate from University of Moratuwa, Over 5 years of experience.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, ගම්පහ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මාලබේ, මීරිගම, මොරටුව, වේයන්ගොඩ

පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති - ගණිතය සහ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව
උ/පෙ සහ සා/පෙළ - දේශීය, Oxford සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සිසුන් සඳහා

Sanjaya Anagipura (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons), Mechanical Engineering [University of Moratuwa], MBA [University of Sunderland, United Kingdom].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත

අ.පො.ස. උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය අමතර පන්ති

Mrs. Chandrasiri (ස්ත්‍රී) - BSc. Degree (Internal) with Second Class, University of Jaffna, PG Diploma in Education.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, මීරිගම