සංයුක්ත ගණිතය නිවසට පැමිණ පන්ති

Zaid Mohideen (පුරුෂ) - A Teacher who is waiting for Campus Entrance.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මුල්ලේරියාව, රාජගිරිය, වත්තල

G.C.E. A/L සංයුක්ත ගණිතය

Dulaj Balapitiya (පුරුෂ) - BSc Eng Bsc Electrical (UOR).
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාලබේ, රාජගිරිය

AL සංයුක්ත ගණිතය

Hashan Abeywickrama (පුරුෂ) - BSc Eng Civil (UOM).
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, කැලණිය, කොළඹ, කොළොන්නාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
RM.Nafeel (BSc in Engineer)...ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව teacher

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ