උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය පන්තිය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Menura Melaka (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ඩිප්ලෝමා
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​3​7​1​4​7​5​6
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Undergraduate at university of Moratuwa
Over 4 years teaching experience
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
A/L Combined maths
>> 2022 සිද්ධාන්ත හා ප්‍රශ්න පන්තිය
>> 2023 සිද්ධාන්ත පන්තිය
>> පසුගිය පාඩම් අතපසු වූ සිසුන් සදහා නැවත මතක් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිලිවෙල
>> 2nd 3rd shy සිසුන් සදහා විශේෂ පුණරීක්ෂණ පන්තිය
>> තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
>> Online island wide using zoom & MS Teams and home visiting
>> Call for more details
>> 2020 A/L 85+% A/B percentage results
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩුවෙල

කොට්ටාව

කොළඹ

ගොඩගම

නුගේගොඩ

පන්නිපිටිය

මහරගම

මාලබේ

හෝමාගම

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල