මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   


රසායන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති - උ/පෙ 2023 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
M. Alahakoon (ස්ත්‍රී)
 • ඩිප්ලෝමා
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
 • Master of Science in Chemistry Education - University of Colombo
 • Post Graduate Diploma in Education - University of Colombo
 • BSc (Special) Degree in Chemistry (Second Class Upper) - University of Peradeniya
 • 10+ years of teaching the subject in a leading girl school in Colombo
 • A/L paper marking experience
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
A/L Chemistry 2023 - English Medium (Local Syllabus)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English