මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

GCE උ/පෙ රසායන විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Malith Jayarathna (පුරුෂ)
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
For 4 years of my Teaching life I have taught for about 300 students. I was able to pave the path to the students to enter Medical and Engineering Faculties. Most importantly Passing percentage is still at 100%
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
GCE Advanced Level Chemistry Theory & Revision
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
ගාල්ල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 20505
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 25 නොවැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 05 ජනවාරි 2021