රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, SFT 2023 / 2024

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Pradeep (පුරුෂ)
  • උපාධි අපේක්ෂක
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​7​4​0​0​2​2​9
වට්ස්ඇප් :
0​7​7​5​9​9​9​7​6​6
QR කේතය :
QRCode රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, SFT 2023 / 2024 si
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Following a degree
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics
Chemistry
Science for technology
වීඩියෝ


පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English