උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023

Supun Senanayake (පුරුෂ) - B.A (Hons) (Business Statistics) Special (USJP), MSc in Business Statistics, University of Moratuwa (Reading).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023
Visiting Lecturing - උ/පෙ, AAT and CMA සිසුන් සඳහා

Charitha Wijerathne (පුරුෂ) - Master of Business Administration in International Business - University of West of Scotland (UWS), United Kingdom, CMA, ACCA.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මහරගම, මීගමුව

6-11 ශ්‍රේණි වල සිසුන් සඳහා ගණිතය උපකාරක පන්ති

Hashani Lokugama (ස්ත්‍රී) - විද්‍යාවේදී (විශේෂ) කර්මාන්ත සංඛ්‍යානය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය

උ/පෙ ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය

Shehan Dilmika (පුරුෂ) - Businesses Statistic (SP) SJP, Probability and Statistics Uni. London, IBSL (Red), Introduction to Data Annalistic Uni. Colorado.

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති ඉංග්‍රීසි / සිංහල

Wimal Kumara (පුරුෂ) - M.Sc. in Applied Statistics, Over 20 years experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

Sasip Institute - නුගේගොඩ

ආයතනය: Sasip Institute - Classes for Advanced Level Science, Arts and Commerce streams in English and Sinhala medium.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Sasip Institute - නුගේගොඩ

 Grade 1 to A/L All Subjects