පන්ති ශ්‍රේණිය 1-13 සහ වැඩිහිටියන් සඳහා

Sanduni Roshani (ස්ත්‍රී) - You can do the first visit free of charge and check the class.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, පිළියන්දල

Online classes සිංහල භාශාව / පරිසරය / ඉතිහාසය

Shashmini Vimarshana (ස්ත්‍රී) - ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක උගන්වයි.
ස්ථානය: කොළඹ