ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කැස්බෑව, කොළඹ, ගෝනපොල, පිළියන්දල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි /දෙමළ / ගණිතය සහ සිංහල පන්ති - පිළියන්දල

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry