මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගිණුම්කරණය ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ, CA, ACCA, CIMA සහ විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යයනය සඳහා

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Hashan Waduge (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • Qualified Chartered Accountant in Sri Lanka
 • Only lecturer who produced CA Island first for the first time in before final level in the history of chartered Accounting exam in Sri Lanka. Watch Testimonial - https://www.youtube.com/watch?v=Nz6C2ZL5_wk
 • Track record of producing A passes within 30 to 60 days for students (With proof)
 • One of the Youngest CA & Audit partners in Sri Lanka
 • CEO at onlineaccounting.lk & One of the youngest entrepreneurs in Sri Lanka
 • B.sc Accounting (Special) degree holder in University of Sri Jayawardanepure
 • National Accounting standard championship winner in year 2017
 • South Asian 2nd runner up in Accounting standards global competition
 • Finalist in Institute of Chartered Accountant in England & Wales (ICAEW)
 • Island 3rd in A/L Accounting & Economics subjects
 • All island 123rd & 4As for A/Ls
 • 9As for A/Ls
 • 8 years of lecturing experience in number of subjects in both Sinhala & English medium
 • Experience in teaching to foreign students (Australia & UK)
 • Many more awards in Accounting & Economics quiz competitions & Exams
 • 4 years of working experience in a world largest Audit firm which eventually gained the experience in practical Accounting issues
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
 • Accounting (London O/L & A/L, Sri Lankan A/L, Any professional course or private universities, Bsc, MBA)
 • Economics (London O/L & A/L, Sri Lankan A/L, Any professional course or private universities, Bsc, MBA)
 • Financial Reporting (Chartered, CIMA, ACCA, MBA, private universities & all other courses)
 • Management Accounting (Chartered, CIMA, ACCA, MBA,  private universities & all other courses)
 • Financial Management (Chartered, CIMA, ACCA, MBA, private universities & all other courses)
 • Auditing (Chartered, CIMA, ACCA, MBA, private universities & all other courses)
 • Taxation (Chartered, CIMA, ACCA, MBA, private universities & all other courses)
 • Strategic Finance (Chartered, CIMA, ACCA, MBA, private universities & all other courses)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English

 Grade 1 to A/L All Subjects