ලන්ඩන් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Kavinath Hewagamage (පුරුෂ)
  • උසස් පෙල
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 7 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​5​4​2​0​4​4​7
QR කේතය :
QRCode ලන්ඩන් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති si
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
  • B.Sc. Engineering (Hons) - Electronics and Telecommunication (Moratuwa)
  • GCE A/L 3As (2009)
  • IELTS General 8.5 Average
  • Teaching Experience of 7+ Years (Private)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel A Level Physics
Cambridge A Level Physics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English