මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් AS, A2 පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Nuwan Sampath (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am an Engineering graduate from University of Moratuwa.
(B.Sc. (Hons) in Engineering)

I conduct Physics Theory and Revision classes for National syllabus English medium AL, Cambridge and Edexcel AS and A2 curriculums.

I have 11 years’ experience in teaching Physics. I manage the class according to the requirement of the student. I totally concentrate about the final result of the student.

I provide proper explanation of all theory parts, and do pass paper problem and important problems from relevant text books while conducting theory lessons. Special short methods are taught during the theory lessons and at the stage of problem solving to improve the speed of the students.
Required mathematical principles and techniques which relevant to the Physics curriculum will be taught in detail.
Past papers will be discussed in detail and different aspects of the past paper problems are also discussed which helps student to take proper idea about exam style.
Easy approaching techniques to the problems, Special Problem solving techniques, memorizing techniques, time management techniques and techniques relevant to the student’s fastness at the exam, and tips that student should know to take highest marks at the exam are taught and practiced during the class.
Required motivation to achieve best marks at the exam will be given in proper manner during this course. Most students have already used these techniques to achieve their best results at the exam.

Online classes are conducted using Zoom software.

Homes are visited around Rajagiriya, Battaramulla, Nugegoda, Kirulapane nearby areas
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics National syllabus English medium AL Classes
Cambridge , Edexcel AS , A2 level classes
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 A/L ICT in English Medium