එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Sangeevan SR (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
වයිබර් :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
වට්ස්ඇප් :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc in Computational Physics (Special) Hons - University of Colombo

Worked as a Teaching Assistant at the Department of Physics, University of Colombo
Teaching in a reputed international School
Theory, practicals, model papers, past papers, and revision

Physics would be easier if you understand the theories.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge and Edexcel
  • Physics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Shakthi Institute, කොළඹ 04


Global Info Tech Institute (Large group Class), කොළඹ 06


SRK Institute, කොළඹ 06


ගල්කිස්ස


බත්තරමුල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

කොළඹ 03

කොළඹ 04

කොළඹ 05

කොළඹ 06

කොළඹ 07

ගල්කිස්ස

දෙහිවල

නාවල

නුගේගොඩ

බත්තරමුල්ල

බොරලැස්ගමුව

මොරටුව

රත්මලාන

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English