එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Sangeevan SR (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
වයිබර් :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
වට්ස්ඇප් :
0​7​6​4​9​5​6​4​2​1
QR කේතය :
QRCode එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් AS/AL භෞතික විද්‍යාව si
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
BSc in Computational Physics (Special) Hons - University of Colombo

Worked as a Teaching Assistant at the Department of Physics, University of Colombo
Teaching in a reputed international School
Theory, practicals, model papers, past papers, and revision

Physics would be easier if you understand the theories.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge and Edexcel
  • Physics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English