උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව
Edexcel & Cambridge A/L & O/L ගණිතය, Futher Mathematics & සංඛ්‍යානය

Mayuiran (පුරුෂ) - B.Sc (Hons) in Mathematics, M.Sc (Industrial Mathematics), Diploma in Education, Diploma in Education Management, Over 18 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ත