මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

AS/A2 Paper සහ පුණරීක්ෂන පන්ති පන්ති - 2020 එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Manoj Rodrigo (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
  • BSc, BSc.Sp (CSN), MSc (In statistic) - University of Moratuwa Sri Lanka
  • Visiting teacher of St Joseph college for Edexcel Further Mathematics
  • Visiting Lecturer of University of Sri Jayewardenepura, University of Massey (GISM)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Pure Mathematics
Further Mathematics
Decision Mathematics
Statistic
Mechanics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
40A, GISM Campus , Melda Place, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 21672
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 16 පෙබරවාරි 2020
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 22 පෙබරවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 21 මැයි 2020