ගණිතය / පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ

Jayampath (පුරුෂ) - Bachelor of Computer Science (Hons)(First Class), 6-years experience, National Higher Education Diploma.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ