ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්

Khema Perera (ස්ත්‍රී) - BSc, Diploma in Education, A/L Marking Examiner.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මත්තේගොඩ

ගණිතය පන්ති - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්