උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Nuvira De Silva (ස්ත්‍රී) - BSc in Accountancy [Oxford Brookes University, UK], CIMA passed finalist, Worked as a math teacher at an international School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ක

උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
ගණිතය පන්ති දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 9 සිට උ/පෙ සඳහා

Ragavan (පුරුෂ) - B.Sc [Hons], M.Sc [Industrial Mathematics], M.Sc (Mathematics Teaching Education)(Reading), N.C.T (Civil) Engineering.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය පන්ති දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 9 සිට උ/පෙ සඳහා
සා/පෙළ සහ උ/පෙ ගණිතය (එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Kamalraj Thiyagaraja (පුරුෂ) - Mechanical Engineering graduate with a passion for teaching mathematics.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, වත්තල

ගණිතය, සංඛ්‍යානය Classes - IGCSE/AS/A Level

උපදේශක: Samantha Ariyaratna (ස්ත්‍රී‍) - B.Sc. Physical Science (Maths/Stat/CS) - University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ

ගණිතය, සංඛ්‍යානය Classes - IGCSE/AS/A Level
ගණිතය උපකාරක පන්ති - London O/L, A/L, Undergraduate, MBA Students (Home Visits)

Arunya Sabaranjan (ස්ත්‍රී) - B.Sc Mathematical Sciences (1st class), Master of Financial Economics.
ස්ථානයන්: කොළඹ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)

Rizwan (පුරුෂ) - B.Sc(special) Graduate in Mathematics, Currently teach as a temporary tutor at University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Farhan (පුරුෂ) - B.Eng (Hons) UK, A prominent lecturer with more than 5 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, කළුතර, කොහුවල, කොළඹ

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

උපදේශක: Thushara De Saram (පුරුෂ‍) - B.Sc. in Maths/Physics [English medium], GTP in IT at ICT University of කොළඹ.
ස්ථාන: කොළඹ, ගම්පහ

ගණිතය / පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ

Jayampath (පුරුෂ) - Bachelor of Computer Science (Hons)(First Class), 6-years experience, National Higher Education Diploma.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණ
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L

Mahesh Perera (පුරුෂ) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L
සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Edu Geek - Taught by qualified and well experienced teachers, The students will be provided with A/C class rooms.
ස්ථානය: කොළඹ 04

සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
දේශීය සහ ලන්ඩන් ගණිතය සා/පෙළ සහ A/S උ/පෙ

Rajah (පුරුෂ) - BSc graduate from UOJ and have been teaching for nearly 7 years.
ස්ථානයන්: කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, රත්මලාන

දේශීය සහ ලන්ඩන් ගණිතය සා/පෙළ සහ A/S උ/පෙ
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන