මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය
Nuvira De Silva (ස්ත්‍රී)
  • උසස් පෙල
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ACMA,UK ( CIMA passed finalist)
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Worked as a math teacher at an International School for over 4 years.

Completed my BSc in Accountancy, Oxford Brookes University, UK. I am also a CIMA passed finalist.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel and Cambridge A levels

Pure Maths
Statistics
Mechanics
Further Math
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
බත්තරමුල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
බත්තරමුල්ල


රාජගිරිය


අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 A/L ICT in English Medium