ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Nuvira De Silva (ස්ත්‍රී) - BSc in Accountancy [Oxford Brookes University, UK], CIMA passed finalist, Worked as a math teacher at an international School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ක

උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ

Janitha Abhayaratna (පුරුෂ) - Physics (Special) University of Sri Jayawardenapura, Special in IT in SLIIT, Have  experience in teaching in Italy and Germany.

භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, රසායන විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් උ/පෙ, සා/පෙළ
කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් උ/පෙ ගණිතය

Dimuthu Sandaruwan (පුරුෂ) - B.Sc Special degree in Chemistry, M.Sc degree in Mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ 05, ජා-ඇල, මීගමුව, වත්තල, සීදුව

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය

Gihan Hettiarachchi (පුරුෂ) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ සා/පෙළ පන්ති - ගණිතය
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ GIT ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ සඳහා

Imal Chatura (පුරුෂ) - BIT (Hons) [University of Colombo], BSc [University of Jayawardenepura], Former Lecturer at ESOFT, 7+ Years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහ

Edexcel/Cambridge A level සහ AS

Thanuja Dasun (පුරුෂ) - B.Sc. (Eng.) graduate from University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රාජගිරිය

ගණිතය උපකාරක පන්ති - London O/L, A/L, Undergraduate, MBA Students (Home Visits)

Arunya Sabaranjan (ස්ත්‍රී) - B.Sc Mathematical Sciences (1st class), Master of Financial Economics.
ස්ථානයන්: කොළඹ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)

Rizwan (පුරුෂ) - B.Sc(special) Graduate in Mathematics, Currently teach as a temporary tutor at University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ

ගණිතය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ (කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය)
දේශීය උ/පෙ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ ලන්ඩන් උ/පෙ පන්ති - Home visits සහ small groups

Dhanuka Liyanagamage (පුරුෂ) - BSc (Eng) (First Class), MBA, CFA.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

පෞද්ගලික ගණිතය උපකාරක පන්ති

Aaron Lena (පුරුෂ) - Masters in Mathematics from the University of Brighton, thought Maths for 25 years at the Overseas School of Colombo (IB).
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Harsha Chathuranga (පුරුෂ) - Bsc. Engineering (hon) - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇඹුල්දෙනිය, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොළඹ 05, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල

ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්