ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය සා/පෙළ උ/පෙ විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි

Rajitha Malinda (පුරුෂ) - BSc (OUSL) graduate teacher, Over 7 year experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6/7, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

RM.Nafeel (BSc in Engineer) - ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

RM.Nafeel (BSc in Engineer) - ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව
දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ - ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව

Dhanuka Liyanagamage (පුරුෂ) - BSc (Eng) (First Class), MBA, CFA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

ගණිතය කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්

Gihan Hettiarachchi (පුරුෂ) - First class honors degree in Engineering from University of Moratuwa, CFA and CIMA complete, Experienced tutor since 2012.

ගණිතය කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින්
ඔන්ලයින් භෞතික විද්‍යාව සහ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති

Lahiru Aluthgama (පුරුෂ) - BSc (Natural Sciences).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති

Danushka Bogala (පුරුෂ) - International School Teacher (Asian International School - Colombo), Engineer - University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, සංඛ්‍යානය - අමතර පන්ති
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව

Randunu Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc Engineering (Hons) (Moratuwa), MBA(Bedfordshire), PhD (Reading), AMIE(SL), Aff.M.ASCE(USA), GradIMMM(UK).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, Further Maths, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව
දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය

Waruni Wijebahu (ස්ත්‍රී) - BSc (Maths Special) [University of Peradeniya], MSc Mathematics [Ohio University, USA], American teaching experience for 5 years.

දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ගණිතය
එඩෙක්සෙල් උ/පෙ, සා/පෙළ ගණිතය

Pradeep De Silva (පුරුෂ) - A/L Mathematics teacher, Experienced in University lecturing (UOC and University of Moratuwa), B.Sc and M.Sc in Mathematics [UOC].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Nuvira De Silva (ස්ත්‍රී) - BSc in Accountancy [Oxford Brookes University, UK], CIMA passed finalist, Worked as a math teacher at an international School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උ/පෙ ගණිතය පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
ඔන්ලයින් එඩෙක්සෙල් උ/පෙ ගණිතය - පෞද්ගලික පන්ති

Azam Fahmy (පුරුෂ) - Achieved 3A*s for Edexcel IAL Mathematics, Further Mathematics and Physics and the Edexcel IAL Sri Lanka Prize for Mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පෞද්ගලික පන්ති

Ethos Academy - Guides students to succeed in London Ordinary Level and Advanced Level examinations.
ස්ථානය: බත්තරමුල්ල

ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පෞද්ගලික පන්ති
උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය

Ushan H Widyarathna (පුරුෂ) - B.Sc(Hons). Engineering [University of Moratuwa], M.Sc (Strategic Marketing) [Asia e University Malaysia].
ස්ථානය: කොළඹ

 Grade 1 to A/L All Subjects