ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය

Jayampath (පුරුෂ) - පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය (ගෞරව) (පළමු පන්තිය), අවුරුදු 8 ක පළපුරුද්ද, ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව හා තොරතුරු තාක්ෂණය
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - Bachelor of IT (University of Colombo), 6 years experience teaching IT, ICT in Esoft, International college and own institute.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්
රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
සුදුසුකම් ලත් උපදේශකයෙකු විසින් පවත්වනු ලබන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පන්ති

Umara Ratnayake (පුරුෂ) - BSc [Hon] in Information Technology [SLIIT], Australian Computer Society, Experience in Website Producing at Openworld Lanka.

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්

We provide the best learning materials with high quality teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, වත්තල

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)

Charmal Rangana De Silva Kavirathna (පුරුෂ) - Worked as a Software Engineer & Assistant network Engineer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කළුතර, කිරිබත්ගොඩ, නුගේගොඩ, පානදුර, රාගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ, පුණරීක්ෂන, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

K. Niroshana Silva (පුරුෂ) - BCS (UK - British Computer Society), MBA (UK - Cardiff Metropolitan University), 30 years of ICT Industry Experience.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ, පුණරීක්ෂන, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - A world prize winning ICT & Computer Science teacher with over 10 years of varied experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බොරලැස්ගමුව

උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (සා/පෙළ සහ උ/පෙ)

Udara Dahanayaka (පුරුෂ) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, වත්තල

එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Kasun de Silva (පුරුෂ) - MSc in IT (UK), BCS - PGD in IT, 5 years in Qatar, 5+ years in Sri Lanka.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මහරගම, මාලබේ

උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Janaka Nagodavithana (පුරුෂ) - B.Sc in Information Technology - Curtin University Australia.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පන්නිපිටිය

උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ සහ උ/පෙ - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Lasantha Ranasinghe (පුරුෂ) - B.Sc. Computer Science & Engineering [University of Moratuwa], IT Consultant, Lecturer [Open University of Sri Lanka].

තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂනය -උ. පෙ , පරිගණක විද්‍යාව- Cambridge/Edexcel- (OL/AL)

Amila Helanuwan (පුරුෂ) - Over 15 Year experience in the field of Information Communication Technology. Masters Degree in University of Moratuwa.

පරිගණක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති

Dr Gunarathne (පුරුෂ) - Ph.D., M.Sc. (Distinction), B.Sc. (1st Class Hons), Diploma in English and PGDE.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

පරිගණක / තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Dr. Senanayake (පුරුෂ) - PhD and MSc in Computer Science and Engineering [University of California Berkeley], BSc in Computer Science & Engineering [UOM].
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති