සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - Bachelor of IT (University of Colombo), 6 years experience teaching IT, ICT in Esoft, International college and own institute.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්
රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්

We provide the best learning materials with high quality teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, වත්තල

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා අධ්‍යාපන ආයතනයක්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)

Charmal Rangana De Silva Kavirathna (පුරුෂ) - Worked as a Software Engineer & Assistant network Engineer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කළුතර, කිරිබත්ගොඩ, නුගේගොඩ, පානදුර, රාගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර)
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති (සා/පෙළ සහ උ/පෙ)

Udara Dahanayaka (පුරුෂ) - B.Tech (Engineering) (Hons) (OUSL), Visiting Lecturer of Technical College, Software Engineer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, වත්තල

ටියුටර් ඇකඩමිය ඔන්ලයින් - උ/පෙ සහ සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ්

Tutor Academy Sri Lanka - Solely based online for Cambridge A-Level and O-Level Students.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

ටියුටර් ඇකඩමිය ඔන්ලයින් - උ/පෙ සහ සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ්
සා/පෙළ, උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ උ/පෙ GIT

C. Dickson (පුරුෂ) - BSc(Hons) in Information Technology, MSc In Information Technology, Former IT instructor (SLIIT).
ස්ථානය: වත්තල

ICT and Computer IT teacher (Local / Cambridge / Edexcel)

ICT / IT / Mathematics and Physics classes for O/L and A/L (Local, Cambridge and Edexcel syllabi) SI