රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - MBA, BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
දේශීය සා/පෙළ 2020 - ගණිතය, විද්‍යාව, අරාබි භාෂාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

P. A. S. S Academy - We are a developing institute providing assistance to students of O/L, A/S and A/L.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 15

දේශීය සා/පෙළ 2020 - ගණිතය, විද්‍යාව, අරාබි භාෂාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය